طرز تهیه شربتهای طبی ادامه مطلب

طرز تهیه شربتهای طبی

طرز تهیه شربتهای طبی

 

شربت عناب :

 

چهار صد گرم عناب را قدری کوبیده سپس جوشانده پس از صاف نمودن با پانصد گرم شکر بقوام آورند تا سفت شود این شربت جهت امراض سودآوری و تب آبله مفید است.

یا اینکه عناب یکرطل ( ۴۵۰ ) گرم کاسنی و گشنیز خشک و عدس از هر یک دواقیه ( ۷۵ ) گرم درده رطل یعنی ( ۹۰۰ ) گرم آب بجوشانند تا به ثلث رسد پس صاف هم وزن او شکر اضافه نموده بقوام آورند . این شربت جهت امراض سینه و اسافل بدن و تسکین تشنگی و برطرف کردن حرارت خون و آبله و تبهای دیگر نافع و قوتش تا دو ماه باقی است .

 

شربت اسطوخودوس :

 

اسطوخودوس ۷۰ گرم ، عودالصلیب و پرسیاوشان هر یک ۳۰ گرم ریشه سوسن و تخم خطمی ، گل گاوزبان و گلسرخ و گل بنفشه ، رازیانه ، پوست و ریشه کرفس از هر یک ۲۰ گرم مویز بی دانه ۱۲ دانه سپستان همه را خیسانده سپس بجوشانند و صاف نمایند و یا ۸۰۰ گرم شکر بقوام آرند تا سفت شود و سپس در شیشه طبی نموده جای خنک و خشک نگهدارند در مواقع ضروری مصرف نمایند .

 

شربت صندل :

 

جهت تقویت معده و رفع سیلان خون و ضعف دل و کبد حار نافع است یکصدگرم صندل سفید را نیم کوب کرده در ۲۲۵ گرم گلاب دو شبانه روز خیسانده سپس صاف نموده و جرم صندل را نیز در آب بجوشانند تا بقیه قوت خود را به آب پس بدهد و پس از صاف نمودن با همان گلاب که صندل در آن خیسانده شده است با ۴۵۰ گرم شکر سفید بقوام آورند و اگر بخواهند سفت شود ۴۰ گرم انار ترش را در آن خیسانده پس از صاف نمودن سپس بقوام آرند .

 

شربت افتیمون :

 

۷۰ گرم افتیمون شامی را خورده در یک لیتر آب بجوشانند بعد با ۷۰۰ گرم قند صاف شده مخلوط کنند و روی آتش بگذارند تا بقوام آید صبح یک قاشق در بیست قاشق آب حل نموده میل کنند .

 

شربت بنفشه :

 

یک کیلو و سیصد و پنجاه گرم بنفشه تازه را سه دفعه در یک کیلو و هشتصد گرم آب بریزید بجوشانید تا به ربع برسد با یک کیلو و سیصد و پنجاه گرم شکر با آتش ملایمی بقوام آورند .

 

ماء الشعیر :

 

جو پوست گرفته ۲۰ سیر ، آب هم ۲۰ سیر ، جو را در آب با آتش ملایمی بجوشانند تا ۶۴ مثقال باقی بماند سپس صاف نموده به مصرف برسانند چنانچه زیادتر خواهندبه همین نسبت به مقدار آب و جو بیفزایند .

 

شربت گاو زبان :

 

۲۰۰ گرم گاو زبان یکصدگرم بادرنجبویه هر دو را جوشانیده آب او را با یک کیلو شکر بقوام آورند .

 

شربت مسهل :

 

جهت امراض سرد مزاجی و ضعف معده و دماغ و مفتح سده امراض سوداوی نافع است گل سرخ و سنامکی از هر یک یکصدگرم تربد سفید و غاریقوت و افسنتین رومی هر یک بیست و پنج گرم تخم کشوت و اسطوخودوس و مصطکی هر یک ۱۵ گرم و سنبل الطیب ، ده گرم ، عناب و سیستان هر یک ۳۰ دانه در ۲ کیلو آب یکروز خیسانده و بجوشانند تا به ربع برسد بعد با ۷۵۰ گرم ترنجبین و شکر بالمناصفه بقوام آورند و از ۲۵ تا ۵۰ گرم مصرف نمایند .

 

شربت پرتقال :

 

شکر ۳ کیلو پرتقال ۸ دانه آب ۸ گیلاس ، شکر را بقوام آورند و آب پرتقال را گرفته و صاف نموده در آن اضافه نمایند و آتش را تندتر نموده و سپس گلوخه قند را بر پوست پرتقال مالیده آنرا هم در شربت بریزید پس از سرد شدن صاف نموده در شیشه کنند .

 

شربت آبلیمو :

 

شکر ۳ کیلو آب هفت لیوان اسانس آب لیمو بقدر کافی گلاب ۲ سیر شکر را با آتش ملایمی بجوش بیاورند تا شکر حل شده و چرک شکر را گرفته صاف نمایند سپس بقوام آورند گلاب در آن ریخته همینکه جوش آمد مقداری اسانس آبلیمو به آن اضافه نمایند و از روی آتش برداشته در بطری بریزند .

 

شربت به لیمو :

 

به ترش ۳ کیلو شکر ۶ کیلو آبلیمو ترش یک بطر . به ترش آبدار را با یک قطعه پارچه تمیز نموده آنرا با پوست رنده کرده در یک قطعه پارچه نازک ریخته و در آب بریزند تا شیره پس بدهد سپس شکر را بقوام آورند شیره به را در آن ریخته بگذارند بجوشد همینکه شربت غلیظ گردید یک بطر آبلیموی خالص را در شکر بریزید چند جوش که زد شربت را از روی آتش بردارند و پس از اینکه سرد شد در بطری بریزند .

 

شربت هندی :

جهت درد کلیه ، مثانه و رحم و کبد و ورم سپرز و سیاتیک و خفقان زخم امعاء و گزیدن حشرات و درد کمر و مفاصل مجرب دانسته اند . ترکیب آن بقرار زیر است :

انجیر زرد و رازیانه از هر یک ۹ سیر و نیم ( ۱۵۰ مثقال ) یک شبانه روز در سه برابر وزن او آب خیسانده سپس بجوشانند تا به ثلث برسد و بعد صاف کنند و یا شیره گل سرخ تازه ۲۰ سیر و قند سفید ۳ کیلو بجوشانند تا بقوام آید و مانند سکنجبین سفت شود ۱۰۰ مثقال ریوندکه بگلاب تر کرده باشند و یک سیر روغن گاو چرب نموده در آن حل کنند و از یک تا بیست مثقال مصرف نمایند .

 

رب اصل سوس :

 

ریشه شیرین بیان را پوست بکنند و مغز آنرا نیم کوب کنند و بجوشانید تا قوت اصل سوس که همان شیرین بیان باشد در آب حل شود پس مکرر صاف کنند که ته نشین نداشته باشند بعد به قدری بجوشانند تا غلیظ و بسته شود .

 

شربت ذرت :

 

دو یا سه مشت دانه های ذرت را در ۲ لیتر آب بریزند و ظرف محتوی آنرا روی آتش بگذارند تا بجوشد و یک لیتر آب آن بخار شود ولی با یک قاشق چوبی موقع پختن آنرا بهم زنند و پس از اینکه دانه های ذرت پخت ظرف را از روی آتش بردارید و بگذارید سرد شود بعد شیره آنرا بکشید و با ۷۵۰ گرم شکر در یک قابلمه مسی بریزید و با آتش ملایمی حرارت دهید تا شربت ذرت بقوام آید و کمی سفت شود هر وقت دچار زکام یا گرفتگی صدا شدید هر روز سه بار نصف قاشق سوپخوری از آنرا مصرف نمائید .

 

http://tandisbook.com/wp-content/uploads/2013/02/3d-book.gif   منبع : کتاب دکتر برای همه

تعداد بازدید: 448 تعداد دیدگاه: بدون نظر نویسنده: tandis تاریخ انتشار: یکشنبه ۲۵ مرداد ۹۴

اين وبسايت متعلق به انتشارات تندیس سپاهان ميباشد و تمامی حقوق آن محفوظ ميباشد .

×