شوره سر و پوسته پوسته شدن آن

شوره سر و پوسته پوسته شدن آن

 

معتقدند که بیشتر در مزاج های گرم پیدا می شود ، درمان این گونه شوره ها اگر تازه شروع شده باشد با چرب کردن از روغن بنفشه ، کدو ، مالیدن بوره و آب چغندر یا آرد نخود ، گل خطمی و سرکه یا آرد گرسنه ، نخود ، باقلای مصری و لعاب اسپرزه یا با آرد باقلا ، سبوس و تخم خربزه سر را بشویند . اگر سر مبتلا به شوره و پوسته ریزی کهنه و مزمن باشد بایستی بدن را از املاح و اشیاء پاک کرده سپس به درمان مبادرت ورزند .

پس از تنقیه و پاک کردن بدن از اضافات ، موها را کوتاه کرده با آرد نخود ، شنبلیله ، بوره ، خردل و سرکه سر را خوب بشویند ( اول بایستی داروها مدتی روی سر قرار گیرد بعدا شسته شود ) و پس از آن روغن بنفشه ، کتیرا و گل خطمی را مخلوط کرده به سر بمالند . کتیرا را نرم کوبیده در روغن حل کرده سپس خطمی را جوشانده آب آن را بر روغن ضماد نموده کمی گرم کنند و بمالند مالیدن ضماد سرکه یا سفیده تخم مرغ و روغن شنبلیله مفید است بعدا با جوشانده آب برگ چغندر یا آب سبوس سر را بشویند . با آب شنبلیله یا آب ترب سر را ماساژ دهند یا اسپرزه را با سرکه جوشانده به سر بیندازند ( ضماد کنند  ) . چند روزی سر را با آب کندر بشویند آب سرکه و نخود و سرکه بمالند . سر را با جوشانده گل پنیرک ، آب چغندر ، تخم ترشک ، ریشه شیرین بیان ، و بروه بشویند . مرتبا موی سر را کوتاه نگاه دارند سفال تنور را نرم کوبیده با سرکه بمالند و با آب جوشانده شاه تره سر را بشویند .

بوره را با گل بومادران و شنبلیله جوشانده بمالند .

جوشانده گل گندم و آب برگ چغندر یا باقلا و نخود را در آب برگ چغندر جوشانده و یا گل خطمی با سبوس یا برگ کنجد یا برگ چغندر یا گل گندم را نرم کوبیده ( ۱۰ گرم ) با بوره و گرد از هر کدام ۲۰ و گرم مو ۵ گرم همه را نرم کوبیده در روغن گل حل کرده بمالند .

نسخه برای شوره سر :

 

پوست بید ، پوست انار و پوست پرتقال ، از هر کدام مقداری کافی تهیه کرد ه و نیم کوب کرده به اندازه لازم از آنها را جوشانده آب آنها را با روغن کرچک مخلوط کرده بمالند .

 

نسخه دیگری که برای کچلی هم موثر است :

 

شستن سر با آب برگ چغندر ، گل خطمی و سرکه اگر به آنها کوبیده گل ارمنی اضافه شود بهتر است .

 

http://tandisbook.com/wp-content/uploads/2013/02/3d-book.gif   منبع:  نسخه ی شفا

اين وبسايت متعلق به انتشارات تندیس سپاهان ميباشد و تمامی حقوق آن محفوظ ميباشد .

×