الهامات و حس ششم

الهامات و حس ششم

بسیاری از انسانها را دیده ایم که با الهامات قلبی آینده را پیش بینی کرده و از حوادثی که با وسایل عادی نمی توان از آنها خبر داد ، خبر داده اند .

روزی به استاد حاج مهدی زجاجی علیه الرحمه تلفن زده و از او تقاضای استخاره کردم ایشان استخاره کرده و همه نیات بنده را با جزئیات به من گفتند . این چیزی جز الهامات نیست .

بسیار دیده شده که انسان ها  از مرگ خود خبر داده و گفته اند به دلم الهام شده است که من خواهم مرد و مطابق گفته خود مرده اند که آنها اتفاق افتاده است .

این الهامات کم و بیش در مورد هر انسانی اتفاق می افتد .

در کتاب « حقیقت روح » آمده است : نگارنده خود داستانی در این رابطه دارد که بیان آن بی مورد نیست . قریب چهل سال قبل دوست صالح و متدینی داشتم که به شغل عطاریمشغول بود . او گفت : همانطور که در دکه عطاری  خود روی تشک کوچکی نشسته بودم ناگاه از خاطرم گذشت که زیر تشک را بلند کرده دیدم عقربی بزرگ و سیاه رنگ در گوشه ای در آنجا رمیده است .

باز در همان کتاب آمده است : مدیر رصد خانه پاریس همیشه به اطرافیان خود می گفت : احساس می کنم در امواج دریا جان خواهم سپرد و از این رو از مسافرتهای دریایی می ترسید تا آنکه روزی یکی از آشنایان او با اصرار تقاضا می کند که به قایق سوار شود و در دریا به گردش درآید تا این توهم از او دور شود و او ناچار پذیرفته و هر دو به ساحل روانه می شوند و همین که از ساحل دور می شوند بادی سهمگین قایق را واژگون کرده و هر دو غرق می شوند .

 

 

http://www.tandisbook.com/wp-content/uploads/2012/12/pen.png  منبع :  کتاب  روح و جن

اين وبسايت متعلق به انتشارات تندیس سپاهان ميباشد و تمامی حقوق آن محفوظ ميباشد .

×